Gujarati Poem on Krishna

gujarati poem on krishana

કૃષ્ણ બનવું સેહલું છે?

જન્મતા ની સાથેજ જેણે પોતાની જન્મભૂમિ છોડી છે,
કોણ કહે છે કૃષ્ણ બનવું સેહલુ છે?

જેણે પ્રેમ કર્યો એ રાધા થી જે દૂર રહ્યો છે,
કોણ કહે છે કૃષ્ણ બનવું સહેલું છે?

પાંચ પાંડવોની ની એક પત્ની એ સ્ત્રી ના સ્વાભિમાન ની રક્ષા કરી છે,
કોણ કહે છે કૃષ્ણ બનવું સહેલું છે?

મહાભારત ના યુદ્ધ નો ભાર જેના ખબા પર છે,
કોણ કહે છે કૃષ્ણ બનવું સહેલું છે?

ગાંધારી નું શ્રાપ જેણે સહેલાઈથી સ્વીકાર્યું છે,
કોણ કહે છે કૃષ્ણ બનવું સહેલું છે?

પોતાનાજ કુળ નો નાશ થતાં જેણે જોયો છે,
કોણ કહે છે કૃષ્ણ બનવું સહેલું છે?

ધર્મ માટે જેણે અર્પણ કરી આખીય ઝીંદગી પોતાની..
એવું વ્યક્તિ બનવું ક્યાં સહેલું છે, કૃષ્ણ બનવું ક્યાં સહેલું છે?

કૃષ્ણ બનવું ક્યાં સહેલ છે સાહેબ, એની જેમ એક દિવસ જીવો તોહ ખબર પડે કે કેટલો ભાર છે એના હૃદય ઉપર.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *