Krishna

Krishna Poem

Krishna Poem Krishna Poem: કૃષ્ણ ને ઓળખવા વાળા તો ઘણા છે, પણ એને સમજે એવો કોઈ વ્યક્તિ નથી. કૃષ્ણ ને પણ એટલી પીડા અને દુઃખ ભોગવી પડી હતી જેટલા આપડે ભોગવી રાહ્ય છે. ફરક માત્ર એટલો કે, એમણે એ સૌ દુઃખ અને પીડા નો સ્વીકાર કર્યો. જયારે આપડે, એવું જીવન ઇચ્છીયે છે, જય કોઈ દુઃખ …

Gujarati Poem

gujarati poem

Gujarati Poem Gujarati Poem : એ આંસુ ની ભીનાશ ને હવે હું સ્પર્શી નહીં શકુ….. જીવતો હતો ત્યારે તમે કદી વાત પણ ના કરી, અને આજે જયારે હું માત્ર એક શબ્દ બની ગયો ત્યારે તમે વાત કરતા અશ્રુ વહાવી રહ્યા છો, જેની ભીનાશ મારા હ્રદય ને હવે સ્પર્શી નહીં શકે. જીવતો હતો ત્યારે તમે કદી …